برای چشمهای سياه چمران

 

چشمان سیهت شاه غزلهای دلم         یعنی که دو بـیـت نـــاب دریــــــای دلم

مطـــرب بنـــواز که وقت تنگ است         ایینه شده است سیما و سر و پای دلم

دریای دو چشم خوب ناگفتنی ات        چنگ زند،   چنــگ،   به هر جـــــای دلم

یعنـی که تـو روز امـــدن سرخ تری         از  روز  شـهــــــــادت  غـــزلـــــهـای دلم

دال دلم، لام دلم، مـیـــــــــم دلم           وای دلـــــــم   وای دلــــــــــم   وای دلم

/ 0 نظر / 6 بازدید