جمعه  ۱۲  / رمضان المبارک / ۱۴۲۷

حوزه رفتن دنیا بود
دانشگاه رفتن دنیاست
سربازی رفتن دنیاست
نمازم دنیاست
روزه ام دنیاست
مشهدم دنیاست
همه دنیاست
...

اینجا جای من نیست

خدای من
پس تو کجایی؟

"ژاپن دیگر جای من نیست. هیچ کجا جای من نبود. هفته دیگر می روم. می روم به بدبختی خودم بپیوندم. نه، گل آشنایی بچینم : پدر و مادرم را ببینم و دوستانم را. می گویند که بیشتر بمانم. از پی چه؟ برگ و باری نه بدین سفرها./سهراب"

/ 0 نظر / 11 بازدید